Aangesloten bij Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA
Korte lijnen
Door de kleinschalige bureauopzet is persoonlijke aandacht gegarandeerd. Gedurende het hele bouwtraject vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en architect. Jos Overboom is hierbij uw enige aanspreekpersoon. Dankzij dit intensieve contact blijft het wensenpakket van de cliënt centraal staan en is flexibiliteit gedurende het gehele bouwtraject gegarandeerd.
Programma van eisen
dBO architecten brengt door middel van gesprekken uw wensen en budgettaire mogelijkheden zo duidelijk mogelijk in beeld. Vervolgens is het tijd voor het opstellen van een zogenaamd programma van eisen. Al uw wensen en ideeën met betrekking tot de locatie, de vorm, de indeling en de gebruikseisen van uw woning, evenals alle voorwaarden, voorschriften en mogelijkheden worden in dit programma van eisen op een samenhangende wijze beschreven. Het programma van eisen vormt het fundament voor het hele verdere bouwproces. Gaandeweg wordt het verder verfijnd. Een goed programma van eisen voorkomt dat u tijdens de bouw of verbouwing voor allerlei onaangename en (vaak) kostbare verrassingen komt te staan.
Het voorlopig ontwerp
Als het programma van eisen is vastgesteld, is de volgende stap het voorlopig ontwerp. Een goed doordacht voorlopig ontwerp is van essentieel belang. Het vormt de basis van alles wat volgt. dBO architecten zal het geformuleerde eisenpakket vertalen in een passende vorm. Het voorlopig ontwerp moet u een duidelijk beeld geven van uw toekomstige woning. U moet een helder inzicht krijgen van de vorm, ligging, afmetingen en indeling. Uiteraard binnen de gegeven voorwaarden. Spreekt het voorlopig ontwerp u aan, dan gaan we over naar de volgende fase: het definitief ontwerp
Het definitief ontwerp
In deze fase wordt het plan besproken met de Welstandscommissie. Deze commissie toetst, aan de hand van de eisen die de gemeente heeft vastgesteld, of de woning past in de omgeving qua massa, vormgeving en materialisatie. Op basis van de eerste reacties van de Welstandscommissie, uw commentaar op deze reacties of eventuele aanvullende wensen en de bevindingen van geraadpleegde externe adviseurs (bijvoorbeeld een constructeur of installateur) werken architect en tekenaar het voorlopig ontwerp uit tot een definitief ontwerp.
Op basis van het definitief ontwerp kunnen wij door een gespecialiseerd bureau een prijsraming laten maken. Deze raming wordt getoetst aan uw budget en zo nodig wordt het plan bijgesteld. Zo weet u niet alleen hoe uw woning eruit gaat zien, maar krijgt u al in een vroeg stadium een raming van de verschillende kosten.
De bouwvoorbereiding
Na uw goedkeuring van het definitieve ontwerp breekt de fase van de bouwvoorbereiding aan. Namens u dient dBO architecten bij de gemeente een omgevingsvergunning in. De aanvraag wordt door de gemeentelijk dienst Bouw- en Woningtoezicht o.a. getoetst op de volgende aspecten:
- voorschriften van stedenbouwkundige aard
- bestemmingsplan
- welstandscriteria
- gebruiksbepalingen
- bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid,                                                           bruikbaarheid en energiezuinigheid
Wanneer door Bouw- en Woningtoezicht geen bezwaar wordt gemaakt, of de door hen voorgestelde aanpassingen kunnen worden gerealiseerd, wordt de aanvraag door de gemeente ter inzage gelegd. Iedere belanghebbende kan dan kennis nemen van de plannen en is gerechtigd hiertegen bezwaar te maken. Worden er geen bezwaren ingediend, of worden deze door de gemeente afgewezen, dan krijgt u vergunning om te gaan bouwen.

OVERZICHT
06 53 66 14 89    Hortastraat 1  5103 NS  Dongen                   
dBO architecten